КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр.96/2019 и 58/2020) и члана 19. Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,у складу са важећим Кадровским планом за Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021.годину број: 112-01-114/2021-02 од 03.августа 2021.године, а на основу Закључка 51 број:112 – 8889/2021 од 28. септембра 2021.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор Клинички- болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА РАДНА МЕСТА

 

 

1.Медицинска сестра на неонатологији, рад на неодређено време ( 4 извршиоца )

2.Физиотерапеутски техничар, рад на неодређено време (1 извршилац)

3.Медицинска сестра – техничар (општи смер), рад на неодређено време ( 21 извршилац)

4.Гинеколошко – акушерска сестра (техничар)/бабица у породилишту, рад на неодређено

                                                                                                                             време ( 1 извршилац)                                                                                   

 

           

  Опис радног места под 1:

Обавља послове здравствене неге болесника, односно дијагностичко-терапијске процедуре у складу са садржином рада Одељења неонатологије; обавља све послове везане за негу, исхрану и терапију новорођене деце; припрема  и  реализује  програм здравственог  васпитања  мајки-породиља,  при  отпусту  са одељења; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; за свој рад одговара главној медицинској сестри /техничару одељења.

 

  Опис радног места под 2:

Обавља послове везане за рехабилитацију стационарних и амбулантних пацијената; ради увод у кинезитерапију, апаратурну терапију и мануелну масажу; за свој рад одговара главној медицинској сестри / техничару Службе.

 

 

Опис радног места под 3:

Обавља послове здравствене неге болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада одељења, односно одсека; врши припрему болесника за дијагностичке процедуре; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; за свој рад одговара главној - надзорној медицинској сестри /техничару Одељења – Одсека.

 

Опис радног места под 4:

Обавља послове здравствене неге болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада одељења, односно одсека; врши припрему болесника за дијагностичке процедуре; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; за свој рад одговара главној - надзорној медицинској сестри /техничару одељења – одсека.

 

 

Услови под 1, 2,3 и 4:

       - Средње образовање, у складу са Каталогом радних места;

       - Стручни испит;

       - Лиценца;

       - Знање рада на рачунару

       - Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

        

 

 Уз пријаву заинтересовани кандидати за радна места под 1, 2, 3 и 4  подносе следеће доказе о испуњености услова; оверену копију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи,оверену копију уверења о положеном стручном испиту,решење о издавању лиценце,краћу бографију са пропратним писмом.

      

      Пријаву доставити на адресу;КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Хероја Милана

 Тепића бр 1, или лично Архиви Установе,Ул.Јована Мариновића бр. 4, у року од 8 

 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“и на сајту Министарства здравља.

 

 

В Д  ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

Проф.др Владимир Ђукић