Дом здравља „Вождовац“

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Вождовац“,  Дом здравља „Вождовац“,  дана 14.12.2021. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар, на неодређено време, у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, са пуним радним временом – 4 (четири) извршиоца

 

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

 

  • Завршен медицински факултет
  • Положен стручни испит
  • Познавање једног страног језика
  • Рад на рачунару (МS Office пакет, интернет).

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење) и посебан пропис везан за јавне службе:

 

  • Уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци);

 

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старијим од 6 месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

 

На дан расписивања, Јавни оглас за пријем у радни однос биће објављен на огласној табли Дома здравља „Вождовац“, односно на интернет страницама Дома здравља „Вождовац“, Националне службе за запошљавање и Министраства здравља Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана расписивања овог огласа.

 

Пријаве на оглас могу се поднети лично на писарници Дома здравља „Вождовац“, Устаничка 16, сваког радног дана од 700 до 1500 часова или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас – Доктор медицине изабрани лекар“.

 

Дом здравља „Вождовац“

 

 

В.Д. Д И Р Е К Т О Р

Др Невенка Величковић