Институт за реуматологију

На основу члана 7. став 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник“, број 96/2019 и 58/2020), члана 19. Статута Института за реуматологију расписујем

                                                                                                           

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  1. Jедног магистра фармације, на одређено време, због повећаног обима посла, у трајању од 12 месеци, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису које уређује високо обаразовање, почев од 10. септембра 2005. године, област: фармацеутске науке, магистар фармације

- на основним студијама у трајању од најмање четири година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – дипломирани фармацеут.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит;

- лиценца;

- најмање три године  радног искуства у звању магистра фармације, односно дипломираног фармацеута.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеном Фармацеутском факултету,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопију лиценце Фармацеутске коморе Србије,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

Оглас објавити на интернет страницама  Института за реуматологију, Министарства здравља и Националне службе за запошљавање.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Институт за реуматологију-Одељење за правне послове, 11000 Београд, Ресавска 69 или на мејл адресу reumabeo@eunet.rs са назнаком "Пријава на јавни оглас" и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти.

 

Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију.

 

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Изабрани кандидат је дужан да пре закључeња уговора о раду достави оверене фотокопије диплома.

 

Пожељно је да изабрани кандидат достави и радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

 

Фотокопије  докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.                                             

 

 

в. д.  Д И Р Е К Т О Р А

Доцент др Горан Радуновић