Дом здравља Нови Бечеј

На основу чланачлана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Нови Бечеј за 2021. годину, Министарства здравља Републике Србије и члана 5. став 1. тачка 3) Колективног уговора код послодавца Дом здравља Нови Бечеј и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-2688 од 13.12.2021. године, вршилац дужности директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

 

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

        

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ и то: 

 1. Један доктор медицине (висока стручна спрема) за рад на радном месту: доктор медицине - изабрани лекар за период од 12 месеци са пробним радом у трајању од месец дана;
 2. Један доктор медицине (висока стручна спрема) за рад на радном месту: доктора медицине у хитној медицинској помоћи за период од 12 месеци са пробним радом од месец дана;
 3. Један доктор медицине (висока стручна спрема) за рад на радном месту: доктор медицине - изабрани лекар, као замена лекара на специјализацији до његовог повратка, са пробним радом у трајању од месец дана;
 4. Пет медицинских сестрара/техничара за рад на радном месту: медицинска сестре/техничар у амбуланти, на одређено време услед повећаног обима посла, на период од три месеца.

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење даље:Закон) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за радна места из тачке I-1, I-2. и I-3. ове одлуке су:

 

*Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

*Додатна знања / Испити / радно искуство

- стручни испит; 

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за радна места из тачке I-4 ове одлуке су:

 

* Стручна спрема / образовање:

 - средње образовање

*Додатна знања / Испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничар

 

 III

Општиипични опис посла радног места доктора медицине изабраног лекара: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке, укључујући и здравствено васпитање, који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања; обавља прегледе и дијагностику; одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица; указује хитну медицинску помоћ; упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу одговарајућу здравствену установу, односно код другог даваоца здравствених услуга са којим је закључен уговор о пружању здравствене заштите, према медицинским индикацијама, прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења осигураног лица и упућује осигурано лице на секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите; одређује врсту и дужину кућног лечења и прати спровођење кућног лечења; прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала; спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља; води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица, у складу са Законом; даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способности, односно инвалидности, у складу са Законом; утврђује дужину привремене спречености за рад због болести и повреде осигураника до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености за рад, осим ако Законом није друкчије одређено;предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за рад осигураника са скраћеним радним временом у току лечења, у складу са Законом; утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време путовања; утврђује потребу одсуствовања осигураника са посла ради неге члана уже породице, у складу са чланом 79. став 1. Закона; даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао неспособност за рад, односно да ли је оздрављење намерно спречио; даје налаз и мишљење о здравственом стању осигураног лица на основу чега се издаје потврда о здравственом стању осигураног лица ради коришћења здравствене заштите у иностранству; одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесника, с обзиром на његово здравствено стање; утврђује време и узрок смрти.

Рад се обавља са пуним радним временом.

Општиипични опис посла радног места доктора медицине у хитној медицинској помоћи: врши пријем позива за интервенције на терену; пружа хитну медицинску помоћ на терену или на одељењу; ординира и апликује лекове на терену или на одељењу и прати болесника до Здравствене установе ради даљег лечења; упућује болеснике на консултативне прегледе или стационарна лечења у хитним случајевима; збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти.

       * Рад се обавља са скраћеним радним временом.

 

Општиипични опис посла радног места медицинске сестре/техничара у амбуланти:: Пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиту теренског рада; припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења; врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; правилно одлаже медицински отпад;врши вакцинацију према програму имунизације и епидемиолошким индикацијама а по налогу доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине; отвара и издаје картоне; врши тријажу пацијената, врши припрему пацијента за преглед и по потреби асистира лекару код одређених прегледа и интервенција; спроводи прописане терапије у Амбуланти и на терену; врши дневну контролу попуњености превијалишта ампулираним лековима, завојним материјалом, дезинфекционим средствима и стерилним инструментима, контролу требовања лекова и санитетског материјала; учествује у обављању систематских прегледа, вакцинација; врши стерилизацију и припрему материјала, инструмената и апарата за рад; мења катетер, ради на ЕКГ апарату, води прописане евиденције, попуњава рецепте и друге обрасце у делу општих и личних података;обавља послове везане за архивирање медицинске докуметације; врши израду месечних и периодичних извештаја; врши фактурисање извршених здравствених услуга, евидентира извршене здравствене услуге у Е-картон пацијента.

Рад се обавља са пуним радним временом.

IV 

       Уз пријаву на оглас за радна места из тачке I-1, I-2. и I-3. се подносе у неовереној фотокопији следећа документа:

 • Диплома о стеченом образовању за доктора медицине, завршен Медицински факултет;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе);
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Статус о ММР вакцини и хепатитис Б за радно место медицинске сестре/технича у амбуланти;
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

Уз пријаву на оглас за радна места из тачке I-4. се подносе у неовереној фотокопији следећа документа:

 • Диплома о стеченом средњем образовању;
 • Уверење о положеном стручном испиту за радно место медицинске сестре/технича у амбуланти;
 • Одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе медицинских сестара );
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Статус о ММР вакцини и хепатитис Б за радно место медицинске сестре/технича у амбуланти;
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

V

  Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и оверене фотокопије докумената из тачке IV овог огласа.

 

VI

         Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VII

 

       Оглас се ради објаве на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) прослеђује ресорном министарству дана 14.12.2021. године.

      Након објаве од стране ресорног Министарства Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју и на Огласној табли установе.

 

 VIII

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

 

IX

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

     Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду.

 

X

Приложена документација уз пријаву се враћа кандидатима.

 

XI

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

XII

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

XIII

Дом здравља Нови Бечеј задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

XVI

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОР

Дома здравља Нови Бечеј

Др Жарко Ђорђевић