Општa болницa „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/2018) и члана 16. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1.-154/2012 од 19. јануара 2012. године – пречишћен текст, а у вези са Одлуком број 23.-6461/2021-1 од 14. децембра 2021. године којом се мења Одлука о расписивању огласа број 23.-6461/2021 од 08. децембра 2021. године као и Одлуком број 26.-6473/2021 од 08. децембра 2021. године, вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор врши

 

 

 

ИЗМЕНУ ДЕЛА ОГЛАСА

БРОЈ 24.-6480/2021 од 08.12.2021. године

 

 

I

МЕЊА СЕ се део текста огласа за пријем у радни однос број 24.-6480/2021 од 08. децембра 2021. године, објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 08. децембра 2021. године и web-сајту Установе дана 08. децембра 2021. године, у делу који се односи на потребу за пријем у радни однос на неодређено време наведену у тачки VII став 1. тако што се текст „ДВОЈЕ (2) НЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНИЧКИХ“ замењује текстом „ЈЕДНОГ (1) НЕМЕДИЦИНСКОГ ТЕХНИЧКОГ“, а ПОНИШТАВА СЕ тачка VII.2. истог става којом је оглашена потреба пријема у радни однос једног (1) извршиоца за обављање послова портира/ чувара у посебним условима рада – на Одељењу за психијатрију у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, а на упражњено радно место по Правилнику.

БРИШЕ се у целости став 2. тачке VII текста наведеног огласа којим је оглашена потреба пријема на одређено време са пуним радним временом једног (1) немедицинског техничког радника за обављање послова возача техничког возила у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, настала због повећаног обима посла.

 

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

 

III

Ову одлуку доставити Националној служби за запошљавање – Филијала Сомбор, доставити Министарству здравља ради објављивања на њиховој интернет презентацији, објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас.

 

Вршилац дужности директора

Опште болнице

„Др Радивој Симоновић“ Сомбор

 

____________________________

др Драган Растовић