Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) и члана 15. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс), в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, за следеће послове:

Магистар фармације у Одсеку за документацију, интерне провере и обуке, Службе за обезбеђење квалитета (QA), на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • припрема и ревидира одговарајуће СОП-ове из делокруга рада Oдсека,
 • израђује и ревидира потребну документацију у складу са смерницама Добре произвођачке праксе, ISO 9001, ISO 13485, HACCP и других стандарда који се успостављају у Институту,
 • захтева и прегледа писање нове или корекцију одобрене документације других организационих јединица у складу са смерницама Добре произвођачке праксе и другим уведеним стандардима, односно стандардима који се уводе у Институту,
 • обједињује и прегледа документацију о серији лека (BPR) и/или медицинског средства,
 • припрема План интерне провере у складу са смерницама Добре произвођачке праксе и другим уведеним стандардима, односно стандарда који се уводе у Институту,
 • учествује у редовним и ванредним интерним проверама у складу са смерницама Добре произвођачке праксе и другим успостављеним стандардима, односно стандардима који се уводе у Институту,
 • спроводи ванредне интерне провере у случају рекламација, опозива, поновљеног одбијања производа,
 • покреће корективне и превентивне мере на основу неусаглашености и опсервација констатованих у извештају после спроведене интерне и екстерне провере,
 • води евиденцију о обављеним редовним и ванредним интерним проверама и инспекцијама према смерницама Добре произвођачке праксе и другим успостављеним стандардима, односно стандардима који се уводе у Институту,
 • одговоран је за подношење извештаја по завршеној интерној провери или самоинспекцији, у случају да је вођа тима,
 • учествује у истрагама и решавању девијација и неусаглашености,
 • учествује у дефинисању, праћењу ефективности спровођења и вођењу евиденције превентивних и корективних мера (CAPA),
 • учествује у доношењу редовног годишњег плана и програма обуке запослених и учествује у одабиру и припреми обука,
 • одговаран је за спровођење редовног годишњег плана и програма обуке запослених,
 • врши надзор над провером обучености запослених након завршене обуке,
 • одговаран је за ажурно вођење евиденција провера обучености запослених,
 • врши усаглашавање обука са смерницама Добре произвођачке праксе и другим успостављеним стандардима, односно стандардима који се успостављају,
 • врши спровођење обука усаглашених са извештајем интерних и екстерних провера када је потребно,
 • врши анализу спроведених обука,
 • према потреби учествује у свим осталим активностима које се односе на рад организационе јединице,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
 • подноси периодичне извештаје о свом раду непосредном руководиоцу
 • остварује интензивну комуникацију и сарадњу са руководиоцима осталих организационих јединица у Институту,
 • прати и рад усклађује са законском регулативом .Европске Уније, The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (у даљем тексту ICH), European Medicines Agency (у даљем тексту EMA) и важећом законском регулативом и стандардима у Републици Србији,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно извршава наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за документацију, интерне провере и обуке.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Магистар фармације у Одсеку за документацију, интерне провере и обуке, Службе за обезбеђење квалитета (QA), су:

 

 • Високо образовање:

            - Фармацеутски факултет

- минимум 3 године радног искуства у производњи, обезбеђењу квалитета или контроли   

  квалитета лека

- познавање рада на рачунару

- познавање енглеског језика

            - положен стручни испит у складу са позитивним прописима

 

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Тачка 2.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопију Уверења о положеном стручном испиту.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Кандидати ће о Одлуци о избору кандидата или обустави јавног конкурса бити обавештени на  интернет страници Института „Торлак“ у делу Огласи/Конкурси, која ће истовремено бити објављена и на Огласној табли Института „Торлак“, чиме ће се сматрати да су сви кандидати обавештени о исходу јавног конкурса.

 

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“