СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ„ЈУНАКОВИЋ“, АПАТИН

        У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-960/21 од дана 15.12.2021. године, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

 О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом:

 

  1. Домар/мајстор одржавања при Одсеку за техничке послове– 1 извршилац.

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

 

  • Средње образовање –III/ IV степен;

 

  • Додатна знања/ испити/ радно  искуство:                                 

-положен стручни испит за рад на судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници)

-положен испит из ППЗ.

              

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, који се подносе у овереној фотокопији.

 

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

 

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, испостава Апатин.

       Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одсеку за опште и правне послове, уз напомену „за оглас за пријем у радни однос“ или лично.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности  у сврху избора за пријем у радни одонос.