ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-114/2021-02 од 04.08.2021. године и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021. године, 120-01-151/2020-02 од 01.06.2021. године i 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021. године в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 1. Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом :

 

 1. 1. Доктор медицине специјалиста опште медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у трајању до 31.03.2022. године

        - 2 извршилаца

 

 1. 2. Доктор медицине специјалиста психијатрије у Служби за специјалистичко консултативну делатност – у трајању до 31.03.2022. године

        - 1 извршилац

 

 1. 3. Дипломирани психолог у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце – у трајању до 31.03.2022. године

        - 1 извршилац

 

 1. Доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – у трајању до 31.03.2022. године

        - 1 извршилац

 

5 Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу – у   трајању до 31.03.2022. године

-  2 извршилацa 

 

6 Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту жена – у   трајању до 31.03.2022. године

-  1 извршилац 

 

 1. Референт за финансијско рачуноводствене послове на Одељењу финансијско рачуноводствених послова са здравственом информатиком – у   трајању до 31.03.2022. године

        -  1 извршилац

 

 1. 8. Возач у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ – у трајању  до 31.03.2022.године

-  3 извршилаца

 

 1. 9. Домар мајстор одржавања у Служби правне, опште, финансијско економске, техничке и друге сличне послове – у трајању до 31.03.2022. године

        -  2 извршилацa

 

 1. 10. Спремачица у просторијама где се пружају здравственe услуге у Служби правне, опште, финансијско економске, техничке и друге сличне послове – у трајању до 31.03.2022. године

        -  3 извршилаца

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1471 oд 01.07.2018. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

 1. ,2. Доктор медицине специјалиста:
 • Високо образовање:
 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 •  на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником  о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатно знање , радно искуство:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 1. 3. Дипломирани психолог :
 • високо образовање:
 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;
 •  на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

 

 1. 4. Доктор стоматологије
 • високо образовање:
 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Додатно знање

 • стручни испит;
 • лиценца;

најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

 

5.,6.  Медицинска сестра техничар

 • средње образовање, образовни профил медицинска сестра техничар
 • стручни испит,
 • лиценца,
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.
 • возачка дозвола Б категорије

 

 1. 7. Референт за финансијско рачуноводствене послове:

- средње образовање

 

 1. Возач у хитној медицинској помоћи:
 • средња стручна спрема, кв возач, возачка дозвола Б категорије

 

 

 1. Домар мајстор одржавања:
 • средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије

 

 1. 10. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

  -  основно образовање ,  возачка дозвола Б категорије

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1., 2.  Доктор медицине специјалиста:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

-уверење о положеном специјалистичком испиту

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

 1. Дипломирани психолог :

- диплома о завршеном Филозофском факултету,

 

 1. Доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену затштиту

- диплома о завршеном Стомтолошком факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у стоматолошку комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

 1. 5. , 6. Медицинска сестра техничар :
 • диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил медицинска сестра техничар
 • стручни испит,
 • лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара
 • возачка дозвола Б категорије

 

 1. 7. Референт за финансијско рачуноводствене послове:

- диплома о завршеном средњем образовању

 

 1. 8. Возач у хитној медицинској помоћи:

- диплома о школској спреми, возачка дозвола Б категорије

 

 1. 9. Домар мајстор одржавања:

- диплома о школској спреми, возачка дозвола Б категорије

 

 1. 10. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:
 • диплома о завршеном основном образовању, возачка дозвола Б категорије

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.