ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Инструкцијом Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021.године и Одлуком директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ због:

ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ за радно место:

  • медицинска сестра/техничар у амбуланти3 (три) извршиоца у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом

ЗАМЕНЕ ДУЖЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА НА РАД НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈДУЖЕ ДО 31.03.2022.ГОДИНЕ за радно место:

  • медицинска сестра/техничар у амбуланти – 2 (два) извршиоца у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-Аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено  радно место из става 1. ове Одлуке је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

 

- средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) – општи смер (медицинска

  сестра – техничар);

- положен стручни испит;  

- лиценца надлежне коморе;

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању медицинске сестре - техничара;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом  интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-      оверену фотокопију дипломе/уверења о дипломирању,

-      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-      оверену фотокопију лиценце надлежне коморе,

-      доказ о досадашњем  радном  искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-      фотокопију личне карте/очитану личну карту,

-      оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

-      оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге

       венчаних (ако је кандидат променио презиме)

-      кратку биографију.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 31.03.2022.године са пуним радним временом. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс за медицинску сестру/техничара у амбуланти на одређено време до 31.03.2021.године“.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор могу бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.