Дом здравља Босилеград

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 96/19 и 58/20), и Кадровског плана  Дома здравља Босилеград за 2020.годину, број               112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, а у вези са инструкцијом Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021.године,  као и Одлуке директора Дома здравља Босилеград бр. 862-1  од 08.12.2021. године, расписује се

  

 ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

Лабораторијски техничар  за рад у Дому здравља Босилеград, на одређено време до 3 месеца са пуним радним временом због повећаног обима послова, број извршиоца-1УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

  • Завршена средња медицинска школа,
  • Положен стручни испит,
  • Да има линценцу за рад


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

  • Диплома о завршеној средњој медицинској школи за занимање лабораторијски техничар
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
  • Уверење о држављанству РС,
  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена
  • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

II

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

III

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли Дома здравља Босилеград, као и на интернет презентацији ДЗ Босилеград.

 

IV


Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће  објављена на огласној табли  Дома здравља Босилеград, улица Породин број 11, Босилеград.

V

По завршеном огласу, предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужнан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

VI

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове – "Лабораторијски техничар“.

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Др ГОРАН ВАСИЛОВ

специјалиста ургентне медицине