Завод за биоциде и медицинску екологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-5052/2021 од 28.05.2021, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 1. ИНЖЕЊЕР ЗА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ - 1 извршилац

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

ОПИС ПОСЛА:

 

 1. примењује мрежна решења (switching, routing, интернет рутирање, brodband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја и др.),
 2. пружа техничку подршку корисницима информационог система и сарађује са техничком подршком,
 3. дефинише презентације и реализује корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује техничке спецификације,
 4. врши оптимизацију параметара у зависности од оптерећења и апликативних захтева,
 5. прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надоградњу мрежних система,
 6. поставља и одржава интегрисани систем рачунарске и мрежне опреме-сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме,
 7. поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса-оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса-електронске поште, интранета, интернета и других,
 8. подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме-сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза,
 9. учествује у изради софтверског решења за унапређење процеса рада биохемијске лабораторије,
 10. развија апликацију у циљу да олакша, побољша и повећа поузданост обраде узорака и издавања резултата,
 11. анализа рада и извештавање на основу различитих параметара (временски период, демографски параметри, здравствена установа и сл.),
 12. креира евиденцију свих лабораторијских радњи и поступака приликом вршења анализе,
 13. управљање административним подсистемом лабораторије који омогућава аутоматизовано формирање извештаја о свим извршеним услугама,
 14. управља током података о свим извршеним анализама, верификацији и издавање резултата и статистичка обрада резултата,
 15. израђује писану документацију за пројекте и корисничка решења,
 16. обавља корисничку обуку,
 17. обавља корисничку подршку – Helpdesk,
 18. запослени је дужан да радне задатке извршава у свему по процедурама предвиђеним системом  квалитета  ИСО стандарда Завода за биоциде и медицинску екологију;
 19. запослени је дужан да се одазове на сваки позив који му је упућен преко интерне мобилне телефонске мреже у току радног времена, а у време пасивног дежурства и ван радног времена, односно 24 часа на дан, и др.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

– најмање jeдна година радног искуства.

 

Уз пријаву се подноси биографија, фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, и докази о испуњености тражених услова конкурса у неовереним фотокопијама.

Документа се неће враћати.

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Податке прикупља и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску екологију.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспот