Општa болницa Чачак

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС, број 96/2019) и Одлуке о потреби заснивања радног односа спровођењем конкурса, број 7798/1 од 15.12.2021. године, Општа болница Чачак расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ - 1 извршилац, висока стручна спрема VII /2, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за општу хирургију са дечијом хирургијом

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ - 1 извршилац, висока стручна спрема VII /2, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 2 извршиоца, висока стручна спрема VII /1, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за општу хирургију са дечијом хирургијом

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац, висока стручна спрема VII /1, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за ортопедију са траумтологијом

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац, висока стручна спрема VII /1, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за интерну медицину

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац, висока стручна спрема VII /1, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за неурологију.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

 

У С Л О В И:

  • За радно место под редним бројем 1 кандидати подносе: подносе фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII /1 степен стручне спреме), копију специјалистичког испита из опште хирургије, фотокопију уверења о положеном  стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе-лиценцу.

 

  • За радно место под редним бројем 2 кандидати подносе: подносе фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII /1 степен стручне спреме),  копију специјалистичког испита из физикалне медицине и рехабилитације, фотокопију уверења о положеном  стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе-лиценцу.

 

  • За радна места под редним бројевима 3,4,5 и 6 кандидати подносе: подносе фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII /1 степен стручне спреме), копију уверења о положеном  стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе-лиценцу.

 

  • Пријаве на оглас подносе се у коверти или лично у управној згради Опште болнице Чачак код пословног секретара (приземље) од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана, улица др Драгише Мишовића број 205 или препоручено путем поште на напред наведену адресу, а  све у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

Кандидати су дужни да уз тражену документацију доставе и молбу у којој ће навести за које радно место конкуришу, адресу и контакт телефон.

Документација коју кандидати доставе по конкурсу неће бити враћена.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

 

 

в.д.директор-а

др Мирослав Сретеновић