ДОМ ЗДРАВЉА АДА

На основу члана 37.  става 1. и става 4. тач. 1) Закона о раду,  Директор Дома  здравља Ада, дана  15.12. 2021. године

 

расписује

 

О Г Л А С

за пријем

 

  1. ЈЕДНОГ   ЗУБНОГ ТЕХНИЧАРА  -  НА РАДНО МЕСТО ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

на одређено време  до 12 месеци

 

Услови:  

  •  IV степен стручне спреме,
  • Завршена средња медицинска школа и стечено звање зубни техничар,
  • положен стручни испит и
  • лиценца.

Заинтересовани кандидати треба да приложе (оверене фотокопије) за радно место на које су се пријавили ради доказа о испуњености услова, молбу и ЦВ, као и оверену фотокопију М образаца  уколико је кандидат имао раније запослење у здравственој  установи, и потврду да нису осуђивани за кривично дело.                                     

 

Молбе са неопходним документима треба доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Кикинда – Испостава Ада и на сајту Министарства здравља Републике Србије.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу ДОМ ЗДРАВЉА АДА У АДИ улице Јожеф Атила бр. 9 са  назнаком »ЗА ОГЛАС«.

Неблаговремене и непотпуне пријаве заинтересованих кандидата неће се узимати у обзир.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање Кикинда Испостава Ада.

 

 

ДИРЕКТОР,                                                           

Др  Балог  Андраш