Општa болницa Ћуприја

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана бр.112-01-31/2020-02 од 13.02.2020. године и измене истог бр.112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2020. годину, Закључка 51 бр.112-9922/2021 од 27.10.2021. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр.112-01-1236/2021-02 од 03.11.2021. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.14522 од 15.12.2021. године, расписује се

                                               

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следећа радна места, односно за послове:

 

 

  1. Доктора медицине............................................................. 1 извршилац, за потребе Пријемно тријажног одељења са ургентном медицином

 

Стручна спрема/образовање – високо образовање на медицинском факултету

Опис послова: Обавља послове доктора медицине у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место доктора медицине су дужни да уз пријаву доставе:  

  - фотокопију доказа о завршеном медицинском факултету,

  - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

  - фотокопију лиценце издате од надлежног органа или

    Решење о упису у надлежну Комору Србије,

  - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

  - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

 

  1. Медицинске сестре/техничара на инфективном одељењу.......................................................................... 3 извршиоца

 

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа-општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара на инфективном одељењу су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

 

  1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима........................................................................ 4 извршиоца

 

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа-општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељенима су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце  или Решење о упису у надлежну Комору Србије,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Портира/чувара........................................................... 1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање – основно образовање

Опис послова: Обавља послове физичко техничког обезбеђења имовине и лица, врши котролу уласка и изласка возила из круга болнице, контролише и надзире рад система обезбеђења и друге послове предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место портира/чувара су дужни да уз пријаву доставе:  

  - фотокопију доказа о завршеном основном образовању

  - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

  - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

              Пријавом на Јавни оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења поступка избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати биће дужни да пре заснивања радног односа доставе  оверене фотокопије документације која је достављена уз пријаву.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију која је приложена уз пријаву а заинтересовани кандидати могу преузети исту у кадровској служби Установе.

         Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

         Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време -  за послове (навести послове за које се подноси пријава)”.

        Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ВАЖИ ОД 16.12.2021. ДО 23.12.2021. године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић