Дом здравља Житиште

На основу члана 7. ст. 1. тач. 3.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.96/2019 и 58/2020-Анекс 1) и чл.7-9 Колективног уговора Дома здравља Житиште

 

ОГЛАС
за радно место

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Број извршилаца: 4 (четири)

 

Врста радног односа: радни однос на одређено време- 3 месеца, због повећаног обима посла

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

 1. Завршена средња медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад или Решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
 1. Држављанство Републике Србије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте (или очитану личну карту)
 • Фотокопију дипломе о завршеној школи-оверена фотокопија
 • Уверење о положеном стручном испиту-оверена фотокопија
 • Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара-оверена фотокопија
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • Доказ о имунизацији Хепатитис Б.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа, достављају се на адресу: Дом здравља Житиште, ул. Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел с.р.