Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 19514 од 16.12.2021. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00772/2021-02 од 09.09.2021. године о Закључку 51 бр: 112-7170/2021 од 29.07.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1236/2021-02 од 04.11.2021. године о Закључку 51 бр: 112-9922/2021 од 27.10.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 6 месеци за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ  РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 30 ИЗВРШИOЦА:

I за Клинику за гинекологију и акушерство

- 1 гинеколошко-акушерска сестра на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

II за Клинику за инфективне и тропске болести

- 3 медицинске сестре/техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

III за Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка

-3 медицинске сестре/техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

IV за Клинику за пулмологију

-3 медицинске сестре/техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

V за Клинику за грудну хирургију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

VI за Клинику за ОРЛ и МФХ

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

VII за Клинику за хематологију

-3 медицинске сестре/техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

VIII за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

IX за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

-1 медицинска сестра/техничар санитарног смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

- 2 медицинске сестре/техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

X за Центар за анестезиологију и реаниматологију

-3 медицинске сестре/техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XI за Клинику за кардиологију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XII за Клинику за васкуларну хирургију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XIII за Пејсмејкер центар

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XIV за Ковид болницу

-1 физиотерапеутски техничар на неодређено време са пробним радом од шест месеци

-3 медицинске сестре/техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XV за Клинику за неурохирургију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за радна места су утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима је доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин