Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 19515 од  16.12.2021. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

 

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИЛАЦА

 

I Клиника за гинекологију и акушерство

-1 лекар специјалиста гинекологије и акушерства на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу опште гинекологије

 

Услови: VII-2 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит и положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства.

 

II Клиника за пулмологију

-1 лекар специјалиста интерне медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за функционалну дијагностику плућа

 

-1 лекар специјалиста интерне медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Седмом одељењу

 

Услови: VII-2 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит и положен специјалистички испит из интерне медицине.

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИШОМ/ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИОЦА

 

I Центар за анестезиологију и реаниматологију

-1 виша/струковна медицинска сестра-техничар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивног лечења Службе анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења при Ургентном центру

 

-1 виша/струковна медицинска сестра-техничар – анестетичар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад на месту главне сестре Одсека интензивног лечења Одељења анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења и терапије бола при Клиници за урологију

 

-1 виша/струковна медицинска сестра-техничар – анестетичар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад на месту главне сестре Одсека реаниматологије Одељења анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења при Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију

 

II Клиника за неурохирургију

-1 струковни/виши радиолошки техничар на одређено време ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу радиохирургије целог тела Х нож

 

-1 струковна/виша медицинска сестра-техничар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за дегенеративне и друге болести кичме

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 19  ИЗВРШИОЦА

 

I  Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије I Клинике за ургентну хирургију  

 

-1 медицинска сестра-техничар интензивне неге у урегнтним службама и реанимацији неге нивоа 3 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за трансплатацију јетре Референтног центра за трансплатацију органа Клинике за ургентну хирургију

 

II Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Интензивној нези нивоа 2 у Одељењу за хирургију колена

 

III Клиника за пулмологију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Првом клиничком одељењу

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за здравствену администрацију и немедицинске послове

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге пулмолошких болесника

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Петом клиничком одељењу

 

IV Клиника за кардиохирургију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Интензивној нези нивоа 3 у Одељењу интензивне неге

 

- 1 медицинска сестра-техничар у операционим салама општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу операционог блока

 

V Клиника за васкуларну хируригју

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Амбуланти на медицинској документацији – архивар, статистичар у Одељењу за здравствену администрацију и немедицинске послове

 

-3 медицинске сестре-техничара у операционим салама општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу операционог блока

 

-1 медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима у превијалишту општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Првом клиничком одељењу

 

VI Клиника за урологију

-1 медицинска сестра-техничар инструментар у операционим салама општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Операционом блоку

 

VII Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за липидне поремећаје и кардиоваскуларне компликације у дијабетесу

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за метаболичке поремећаје, интензивни третман и ћелијску терапију у дијабетесу

 

VIII Клиника за хематологију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Интензивној нези нивоа 2 Одељења за трансплатацију коштане сржи

 

IX Клиника за гинекологију и акушерство

-1 педијатријска сестра са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за децу рођену царским резом

 

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

                       

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту (за лекаре специјалисте)
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО

             фонда копија радне књижице и друго)

  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове УКЦС радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин