ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Инструкцијом Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021.године и Одлуком директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца, расписује се:

О  Г  Л  А  С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА НА РАД НАЈДУЖЕ ДО 31.03.2022.ГОДИНЕ, за радно место:

 

возач санитетског возила – 1 (један) извршилац у Служби за правне, економске – финансијске и техничке послове Дома здравља „Дољевац

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-Аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља ,,Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведена радна места из става 1. овог Огласа је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ за заснивање радног односа:

- средње образовање;

- испуњеност здравствених услова за рад возача професионалца;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-       оригинал или оверену фотокопију дипломе,

-       оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

-       оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних (код промене презимена)

-       доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-       фотокопију личне карте/очитану личну карту,

-       кратку биографију.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад најдуже до 31.03.2022.године. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс -  ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА - НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА НА РАД НАЈДУЖЕ ДО 31.03.2022.ГОДИНЕ“.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.