Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

На основу члана  37. Закона о раду,  Закључка 51 Број: 112-11066/2021 од 30.11.2021.године и члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска Бања вд директор доноси

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА, РАСПИСУЈЕ СЛЕДЕЋЕ
О    Г    Л   А   С   Е

 

 

  1. Радно место: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ,  НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ДО 31.05.2022.ГОДИНЕ СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ........... 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

 

  Услови:

-Високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-стручни испит ;
-лиценца;

- најмање  6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова:

- самостално пружа медицинску помоћ из домена опште медицине лицима које се јаве на преглед коришћењем принципа и процедуре савремене медицине о чему води прописану документацију,

- даје мишљење у вези здравственог стања пацијената ,

- учествује у предузимању мера превентивне делатности ,

- обавља консултације са другим здравственим радницима и сарадницима ,

- ради на подизању здравствене културе пацијената,

- послове обавља у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте,
-спроводи здравствену заштиту становништва,
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите,
- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе. 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

- оверена копија о положеном стручном  испиту.
- лиценца;
- доказ о радном искуству.   

 

2.Радно место :  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ, ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА НА ПОСАО .....................1  ИЗВРШИЛАЦ

 

Услови : -  IV степен  стручне спреме  по занимању медицинска сестра-техничар

                  - положен стручни испит, лиценца.

                 - најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању ( доказ о радном искуству). 

  Опис послова:

-планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију,
-обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике,

-примењује прописану терапију и контролише узимање лекова,
-врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама,
-учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента,
-прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље,
-припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад,
-спроводи мера за спречавање интрахоспиталних инфекција,
-учествује у набавци потребног материјала,
- нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг,
-одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин,
-спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге,
-обавља и друге послове по налогу непосредно предпостављеног.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

-оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

-уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
-извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
-фотокопија личне карте,

-лиценца,

-положен стручни испит,

-доказ о радном искуству.

 

   

  1. 3. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања.

  2. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".