Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  13882                 од  20.12.2021  .год. , Здравствени центар Ужице расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

                 

        

     

 

        ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ……………………………………………………………………………………………… 2 извршиоца
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................... 2 извршиоца
 3. Сервирка  ................................................................................................................. 2 извршиоца

            

                   

           Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине  - VII степен стручне спреме,завршен  медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место  медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима    –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место  сервирке –I степен стручне спреме завршена основна   школа ,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној  одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце  
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.