ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-најдуже до 24 месеца )

 

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

  1. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ..................1. извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

Високо образовање:

 

- стечено на Струковним студијама првог степена-струковни медицински радиолог (основне струковне студије) по пропису који уређује  високо образовање  почев од 10. септембра 2005. године,

- На основним студијама у трајању од најмање две године ( виши радиолошки  техничар) по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

- Изузетно : Средње образовање  у четворогодишњем трајању (медицинска сестра-техничар ) и радним искуством од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Стручни испит,

Лиценца,

  1. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
    • Пријаву на оглас

 

-   Оверену фотокопију дипломе о завршеном школовању,

-  Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-    Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

 

  • Конкурс остаје отворен 8дана од дана објављивања.

 

  1. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.