ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.96/19), сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-00295/2021-02 од 12.04.2021. год.  и бр. 112-01-00704/2021-02 од 20.07.2021. и Одлуци о пријему у радни однос на неодређено време бр. 9683/21 од 16.12.2021. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С
за пријем у радни однос на неодређено време

 са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, у Општој болници Крушевац

за следећа радна места - послове

:

 1. Доктор медицине специјалиста у операционим салама у Служби за оториноларингологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац

Услови: - Медицински факултет, положен специјалистички испит из оториноларингологије,VII-2 степен

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 2. Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти у Служби за педијатрију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац

Услови: - Медицински факултет, положен специјалистички испит из педијатрије,VII-2 степен

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 3. Доктор медицине за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 4. Доктор медицине за рад у Служби за оториноларингологију Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 5. Доктор медицине за рад у Служби за анестезиологију и реаниматологију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици за рад у Служби микробиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа смер за лабораторијског техничара, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици за рад у Одељењу биохемије и имунохемије у Служби лабораторијске дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа смер за лабораторијског техничара, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Комерцијалиста за рад у Одељењу јавних набавки у Служби за економске послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Средње образовање,

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 9. Помоћни радник – радник на кругу за рад у Одељењу за техничке и инвестициопне послове у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 2 извршиоца

Услови: Основна школа

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

10.Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге за рад у Одељењу за одржавање хигијене објеката и простора  у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 3 извршиоца

Услови: - основна школа

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 

За радна места од бр. 1 до 2.

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,
 •  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа
 • доказ о радном искуству

За радна места од бр. 3 до 7.

 

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

За радно место од бр. 8.

 

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радна места од бр. 9 до 10.

 

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.