Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и то 51 број 112-9922/2021 од 27.10.2021. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

- једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту магистар фармације.

           

Услови:

 1. Фармацеутски факултет, ВСС (VII степен)
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца или решење о упису у Комору
 4. Радно искуство у болничкој апотеци минимум 6 месеци

 

 • једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту виши физиотерапеут.

           

Услови:

 1. Виша медицинска школа – струковни физиотерапеут (VI степен),
 2. Положен стручни испит
 3. Радно искуство са полупокретним и непокретним пацијентима минимум 6 месеци.

 

Једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту возач санитетског возила у болничким установама.

 

Услови:

 1. Средње образовање,
 2. Радно искуство у струци минимум 6 месеци,
 3. Возачка дозвола Б категорије
 4. Радно искуство у превозу полупокретних и непокретних пацијената је предност.

 

- једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима.

           

Услови:

 1. Средња медицинска школа –  (IVстепен),
 2. Положен стручни испит
 3. Радно искуство у струци минимум 6 месеци и
 4. Искуство у раду са полупокретним, непокретним пацијентима је предност

 

- једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту помоћни кувар.

           

Услови:

 1. Средње образовање/КВ,
 2. Радно искуство у струци је предност.

 

 • једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.

 

Услови:

 1. Основно образовање,
 2. Искуство у раду у здравственим установама са полупокретним и непокретним пацијентима на стационарном лечењу је предност.

 

У складу са потребама Клинике због повећаног обима посла:

 

- пет извршиоца за рад на одређено време, са пуним радним временом, на радном месту медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима.

           

Услови:

 1. Средња медицинска школа –  (IVстепен),
 2. Положен стручни испит и
 3. Искуство у раду са полупокретним, непокретним пацијентима је предност

 

 • два извршиоца за рад на одређено време, са пуним радним временом, на радном месту спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.

 

Услови:

 1. Основно образовање,
 2. Искуство у раду у здравственим установама са полупокретним и непокретним пацијентима на стационарном лечењу је предност.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
 • неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве са потребном документацијом достављају се ПРЕКО ПОШТЕ у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише или НА МЕЈЛ: kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs.

Обзиром да је Влада PC донела Одлуку о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЛИЧНА ДОСТАВА ПРИЈАВЕ У ПРОСТОРИЈАМА КЛИНИКЕ.

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14:00h, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 28.12.2021. године).

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Прим. мр сци. мед. др Жељко Кањух