Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Сагласности Министарства здравља 51 број :112-9922/2021  од  27.октобра 2021.године   и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-1854   од  21.12.2021. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује      

 

О    Г    Л    А   С

               

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом:

 

1.Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији

 

2.Служба за физикалну медицину и рехабилитацију:

 

А.–  1 виши физиотерапеут

Б. – 1 физиотерапеутски техничар.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1- IV  степен - средња медицинска школа општег смера, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж ).

 

Под тачком 2 А- Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – смер за физиотерапеуте, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – смер за физиотерапеуте у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.         

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Под тачком 2 Б- IV  степен - средња медицинска школа смер за физиотерапеуте

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ   "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

 

 

           

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-1852   од 21.12.2021.  године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                  

О    Г    Л    А   С

               

За пријем у радни однос због повећаног обима посла  на одређено време са пуним радним временом у трајању од  6 месеци и пробним радом од 3 месеца:

 

1.Служба за ортопедију са трауматологијом - 1 медицинска сестра/техничар на болничком одељењу

 

2.Служба за урологију - 1 медицинска сестра/техничар на болничком одељењу

 

3.Служба за офталмологију - 1 медицинска сестра/техничар на болничком одељењу

 

4.Служба за физикалну медицину и рехабилитацију - 1 виши физиотерапеут

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1, 2 и 3- IV  степен - средња медицинска школа општег смера, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању   ( приправнички стаж)

 

Под тачком 4- Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – смер за физиотерапеуте, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – смер за физиотерапеуте у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.         

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ   "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије