Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин

        У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-987/21 од дана 22.12.2021. године, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На неодређено време:

 

  1. Конобар/шанкер при Одсеку за угоститељство– 1 извршилац.

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

 

  • Средње образовање –III/ IV степен;

              

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, који се подносе у овереној фотокопији.

 

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

 

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, испостава Апатин.

       Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одсеку за опште и правне послове, уз напомену „за оглас за пријем у радни однос“ или лично.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности  у сврху избора за пријем у радни одонос.

 

 

в. д.  директора

др Драгана Мрђенов