ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

На основу Одлуке директора број 5151 од 22.12.2021. године, у складу са Кадровским планом Института за 2021. годину  број: 112-01-114/2021-02 од 14.04.2021 в.д. директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

О Г Л А С

 

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца:

 

Једног (1) извршиоца  на радном месту  Магистар фармације - медицински биохемичар  у Одељењу за лабораторијску дијагностику у Служби за дијагностику и заједничке медицинске послове

 

Опис посла:

 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите,
 • процењује адекватност биолошког материјала узетог / донетог за рад у односу на врсту испитивања,
 • одговоран је за контролисање узорака, реагенаса и апарата пре почетка рада и тачност испитивања,
 • припрема реагенсе и друге растворе потребне за рад,
 • спроводи унутрашњу и спољашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици,
 • врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата,
 • валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података,
 • даје стручна упутства лабораторијским техничарима и врши контролу њиховог рада,
 • унапређује квалитет вршења лабораторијских анализа,
 • води прописану медицинску документацију,
 • oбавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом,
 • за свој рад и рад организационе јединице одговоран је непосредном руководиоцу.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне

услове:

 1. Високо образовање-завршен Фармацеутски факултет
 • На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
 • На основним академским студијама у трајању најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 1. Положен стручни испит
 2. Лиценца за рад (или упис у Именик коморе биохемичарa)

Заинтересовани кандидати  подносе:

- својеручно потписану  молбу за пријем у радни однос

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

- Диплома о завршеном Фармацеутском факултету

- Уверење о положеном стручном испиту за звање магистра фармације - медицинског бохемичара 

- Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

- Извод из матичне књиге венчаних, ако је дошло до промене презимена
- Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-  Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати, фотокопију личне карте, доказ о имунолошком статусу и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

 

Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

       

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:

Пријава на оглас за пријем једног магистра фармације-медицинског биохемичара.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић