Дом здравља „Стари град“

На основу Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2021. годину број 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021. године и Инструкције Министарства здравља РС број: 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021. године, в.д. директора Дома здравља „Стари град“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

           Назив посла:

 

- Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације – 1 извршилац

 

            Општи / типични опис посла

 • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију,
 • Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници,
 • Спроводи процену функционалног стања пацијента које обухвата: постуру, ход, активну и пасивну покретљивост кичме и свих зглобова, тонус, трофику и снагу мишића по ММТ, рефлексну активност, сензибилитет, антропометријске мере, стање периферне цирклације, тест активности дневног живота, подоскопију, плантограм,
 • Организује и спроводи прописане систематске прегледе,
 • Учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести),
 • Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде,
 • Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала,
 • Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности,
 • Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе,
 • Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
 • Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите,
 • Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима,
 • Учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији као и здравствених радника и сарадника,
 • Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

            Услови:

            Стручна спрема/образовање

            Високо образовање:   

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и реахабилитације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

            Додатна знања/испити/радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • познавање рада на рачунару
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

            Начин заснивања радног односа:

            - на одређено време због замене привремено одсутног запосленог

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу
 • Диплома/уверење о завршеном Медицинском факултету
 • Лиценца/Решење о лиценци
 • Диплома/уверење о положеном стручном испиту
 • Диплома/уверење о положеном специјалистичком испиту

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс - Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације “.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

др Весна Књегињић

в. д. директора

 

Доставити:

- Министарство здравља РС

- Национална служба за запошљавање

- Огласна табла Дома здравља „Стари град“

- Одељење за правне и кадровске послове

- Писарница