Дом здравља Блаце

На основу члана 192. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл.гл.РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана  7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/19), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Блаце за 2019. годину, бр. 112-01-607/2019-02 од 02.12.2019. године, Дом здравља Блаце  расписује,

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                               

СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (1. извршилац)

 

На одређено време, најдуже до три месеца, због повећаног обима посла, ради пружања неопходне здравствене заштите у време заразне болести COVID-19

 

       Опис послова: одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност, одржава хигијену у административним просторијама;одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе, обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и опреми;

ради на одвајању отпадног материјала који се депонује, скупља, пере и дезинфикује све лабораторијске и остале посуде, по потреби разноси пошту и предаје пазар, ради на одржавању зелених површина, обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима утврђене законом и другим прописима, по налогу  руководиоца.

 

             Услови: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: 

 

                   - стручна спрема/образовање

                    -основно образовање

 

         Остало: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа и то: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.и неоверену фотокопију личне карте.

             Прилоком заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави: Лекарско уверење као доказ о здрасвтвеној способности за послове за које се заснива радни однос.

              Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце    или преко поште, на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55. са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место: „спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге“ - Одељење за техничке послове.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

 

Директор,

др Радољуб Дуњић

спец. интерне медицине