Дом здравља Блаце

На основу члана 192. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл.гл.РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана  7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/19), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Блаце за 2019. годину, бр. 112-01-607/2019-02 од 02.12.2019. године, Дом здравља Блаце  расписује,

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                               

ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ – ОДЕЉЕЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА (1. извршилац)

 

На одређено време, најдуже до три месеца, због повећаног обима посла, ради пружања неопходне здравствене заштите у време заразне болести COVID-19

 

             Опис послова:  врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног; на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања,преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе; одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената.Обавља и друге послове превиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији).

             Услови:  Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: 

                стручна спрема/образовање

           -средње образовање.

               - додатна знања/испити/радно искуство

           -возачка дозвола  Б категорије

      Остало:  Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа и то: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме и неоверену фотокопију личне карте.

             Приликом заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави: Лекарско уверење као доказ о здрасвтвеној способности за послове за које се заснива радни однос.

              Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце    или преко поште, на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55. са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место: „Возач у санитетском превозу“ у Одељењу возног парка.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

 

Директор,

др Радољуб Дуњић

спец. интерне медицине