Општа болница Пирот

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 2881/Р  од  23.12.2021. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка одсутног радника за следеће радно место:

  1. Медицинска сестра /техничар у хемодијализи за рад у Дневној болници за хемодијализу- 1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

  • средње образовање медицинске струке

Додатна зања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис посла:

Планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге,  терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; стара се и спроводи стерилизацију и дезинфекцију апарата, инструмената и материјала; стара се о правилној припреми болесника за разне медицинске интервенције и претраге; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад и води комплетан технички поступак хемодијализе; стално је присутна и прати ток хемодијализе и стање болесника; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; сама учествује у узимању крви за лабораторијске претраге; стара се о нези и схрани болесника; надгледа спровођење процеса здравствене неге; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; стара се о хигијенско-техничкој исправности просторија службе; води бригу о исправности медицинске опреме на одељењу и  инвентару (апарати за хемодијалзу, апарати за кисеоник, монитори, резерве потрошног материјала и остало); стара се о спровођењу кућног реда; обавља послове у амбуланти, врши заказазивање амбулантних и дијагностичких прегледа, уноси податке у здравствени информациони систем; води протокол лекара, амбулантни протокол и сл; сарађује  и координира са другим здравственим радницима, преноси искуства на млађе сестре и уводи у рад приправнике и новопримљене сестре; ради на свом стручном усавршавању; ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе становништва, ради на унапређењу и афирмацији одељења и запослених; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; обавља административне послове. Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

За свој рад одговоран је главној медицинској сестри / техничару службе/ и начелнику службе.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

 Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
                                                                                                      


                                                                                                                    ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРО

др Горан Петровић