Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд директора Здравственог центра Ужице 0107-  13948   од                           22.12.2021.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

                               

       

         ОЈ Дом здравља Ужице

  1. Доктор медицине изабрани лекар …................................................................. 1 извршилац

 

      ОЈ Општа болница Ужице

  1. Домар/мајстор одржавања /V сс/ ................................................................... 1 извршилац

            

 

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор медицине изабрани лекар –VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место домар/мајстор одржавања – V степен стручне спреме,завршена средња школа,електро  смера,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић