Завод за биоциде и медицинску екологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-5052/2021 од 28.05.2021, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

  1. РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА / ЧУВАР – 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање у трајању од три године

 

ОПИС ПОСЛА:

  1. контролише улазак и излазак лица и евидентира посете,
  2. води књиге евиденција,
  3. обезбеђује објекат, запослене и друга лица,
  4. спроводи стални надзор над објектом,
  5. контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.

 

Уз пријаву се подноси биографија, фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, и докази о испуњености тражених услова конкурса у неовереним фотокопијама.

Документа се неће враћати.

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Податке прикупља и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску екологију.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспот