Дом здравља „Владимирци

              На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једница локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019) ВД Директора Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује

                                                  

Јавни оглас

 

 

  1. За пријем у радни однос на радно место Администратор базе података -1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време. Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, уз обавезан пробни рад у трајању од 3 месеца.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

  • Високо образовање: – на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује  високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; –  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
  • Возачка дозвола Б категорије

 

Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, фотокопија возачке дозволе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци“, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:“ Пријава за конкурс“.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање

 

 

ВД Директора Дома здравља

Др Бранко Исаиловић