ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“ Т р с т е н и к

      На основу Дописа Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021. године о прудужењу Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа, члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), у даљем тексту: Закон, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), Кадровског плана за Дом здравља „Др Сава Станојевић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 13.12.2019. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа 02-бр. 1412/1 од 28.12.2021. године, в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

I  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребу за заснивањем радног односа, за рад на одређено време, у трајању најдуже до 31.03.2022.године, са пуним радним временом, због привремено повећаног обима посла, на пословима:

 

 

  1. У Служби хитне медицинске помоћи

    • Возач санитетског возила у санитетском превозу у Одсеку санитетског превоза.......... 1 извршилац

 

Опис послова:

-     врши хитан санитетски превоз пацијената;

- врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

-     помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

- управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

- на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

-     рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у

возилу;

- надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;

-     при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

- води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

- одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

-     у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;

  -     материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

                  Стручна спрема/образовање:

средње образовање 

 

  • Услови за пријем у радни однос кандидата су:средње образовање, возачки испит за Б категорију.

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању, оверену фотокопију возачке дозволе за Б категорију.

 

Додатна знања и посебни услови предвиђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља “Др Сава Станојевић” 

 

Напомена: лекарско уверење и претходни лекарски преглед којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

 

Контакт телефон: 037/714-150.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.