СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА,,

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

,,БАЊА КАЊИЖА,,

Број: 24/1-2

Дана: 05.01.2022. год.

К А Њ И Ж А

 

На основу  Закона о раду („ Сл. Гласник бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – др.прописи) и члана 7. Став 1. тачка 3)  и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл.гласник бр. 96/2019) , те Закључка 51 број: 112-8889/2021 и 112-7170/2021   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Две (2) спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге, за потребе немедицинског сектора, Одељења за управљањем смештајним капацитетима, на неодређено време – за пуно радно време, са описом послова који су утврђени   Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у СБР „Бања Кањижа“

 

Услови за заснивање радног односа (стручна спрема / образовање):

  • основно образовање

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

  • кратка биографија
  • фотокопија дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила
  • фотокопију личне карте

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Министарства здравља РС. Оглас се објављује и на сајту Националне службе за запошљавање у Кањижи .  Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Обавештење о резултатима конкурса ће бити постављено на огласну таблу Специјалне болнице која се налази у просторијама исте, те на wеб страници СБР „Бања Кањижа“.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу поштом или лично:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Одељење за правне и опште послове

НАРОДНИ ПАРК ББ

24420 КАЊИЖА

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге“.