Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Број: 1-15/22

Датум: 05.01.2022

             

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-01-1482/2021-02 од дана 29.12.2021. године, члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На нeодређено време, за 1 извршиоца на радном месту:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР - У ИНТЕЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2

 

УСЛОВИ:    

- стечено средње образовање у трајању од четири године,

- завршена средња  медицинска школа-одсек за медицинске сестре,

- одобрење за рад – лиценца.

 ОПИС ПОСЛОВА:

- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

- обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

- примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

- учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

- прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;

- припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

- спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

- учествује у набавци потребног материјала;

- одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;

- по налогу узима материјал за лабораторијске анализе,

- придржава се принципа тимског рада и индивидуалног приступа сваком болеснику,

- врши здравствено просвећивање особља и болесника,

- дужност и обавеза је спровођење мера заштите и превенције ширења инфекције (прање руку, ношење заштитне маске и рукавица),

- у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са одељења,

- обавља и друге послове из своје струке по налогу медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима- главне сестре одељења,

- ради и друге послове по налогу директора.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.                       

 

 

б) На нeодређено време, за 1 извршиоца на радном месту:

 

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

УСЛОВИ:  

- VI-1 степен стручне спреме или стечено високо образовање на основним струковним студијама,

- завршена виша  медицинска школа-одсек за физиотерапеуте  или висока  школа струковних студија - смер струковни физиотерапеут,

- одобрење за рад – лиценца.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију;

- надзире и контролише рад физиотерапеута;

- надзире рад помоћног особлја у вези хигијене просторија за физикалну терапију, опреме, медицинске одеће и сл.;

- уводи у посао новопримлјене раднике и контролише обуку приправника;

- учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима;

- прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања;

- подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби.

- извршава налоге лекара из области физикалне медицине и рехабилитације,

- спроводи терапијске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације,

- израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода терапије,

- прати стање болесника и успешност терапије;

- прилагођава програм терапије у складу са напретком стања болесника по инструкцијама ординирајућег лекара,

- подстиче и подучава болесника за самостално извођење вежби,

- у свом раду примењује јединствену  доктрину струке у Болници, 

- води евиденцију извршенх услуга,

- учествује у здравственом просвећивању болесника,

- обавезан је да се стручно усавршава у складу са јединственим планом едукације кадрова у Болници,

- ради и друге послове из струке по налогу вишег физиотерапеут-главног терапеута Болнице,

- обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.