ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2020 годину бр. 112-01-31/2020-02 од 11.08.2020.године, сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 број 112-11065/2021 од 30.11.2021 године,допис Министарства здравља број 112-01-1394 од 09.12.2021.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

1). -на неодређено време и то:

а)Медицинска сестра-техничар на инфективним одељењима  –    извршилаца 1 (један)

 

б)Помоћни кувар у одсеку за припрему и дистрибуцију хране-извршилаца 1 (један)

 

ц)Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-извршилаца 1(један)

 

 

Услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Под а)

-средње образовање у трајању од четири године /медицинска школа/медицинска сестра-техничар

-стручни испит;

- лиценца и  решење о упису у комору;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  средњом медицинском школом, медицинска сестра/техничар на инфективним одељењима

Под б)

-средње образовање

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за радно место помоћни кувар са завршеном среднјом школом-III степен ,најмање 1 (једна)година радног искуства

Под ц)

-основно образовање

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за  послове са завршеном основном школом,спремач/спремачоца просторија у којима се пружају здравствене услуге

 

2.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце и решења о упису у комору(за медицинску сестру-техничара), фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану  личну карту.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос.

 

5). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата.  

                                                               

 6). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.                       

Текст јавног огласа се објављује на интернет страници Министарства здравља, огласној табли и сајту Опште болнице Петровац на Млави.

 

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2020 годину бр. 112-01-31/2020-02 од 11.08.2020.године,  в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује,

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

1). -на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом и то:

Виши радиолошки техничар – извршилаца 1 (један)

Услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове.

-више образовање –струковно медицински радиолог

-стручни испит;

- лиценца и  решење о упису у комору;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

2). Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  вишом медицинском школом, виши радиолошки техничар у одсеку за рендген дијагностику

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце и решења о упису у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану  личну карту.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос.

 

5). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата.  

                                                               

 6). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.