Завод за јавно здравље Пожаревац

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и Oдлуке o потреби заснивања радог одоса на одређено време због повећаног обима посла 3767 од 29.12.2021. године в.д. директора Завода за јавно здравље Пожаревац, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛОВА

(са пуним радним временом)

 

Оглашава се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима послова у трајању до 24 месеца, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Пожаревац за следећа радна места:

 

 1. ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО – ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР у Центру за контролу и превенцију болести 1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Високо образовање:
 • на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • Положен стручни испит;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању вишег санитарног техничара, односно санитарно еколошког инжењера;
 • Возачка дозвола за „Б“ категорију.

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • Пријаву на оглас са личном и радном биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • Фотокопију дипломе/уверења о завршеној вишој медицинској школи –VI степен стучне спреме;
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију Уверења о личним подацима из матичне евиденције фонда ПИО за утврђивање дужине радног стажа;
 • Фотокопију возачке дозволе за „Б“ категорију.

 

 1. ЧИСТАЧИЦА у Служби за правне и економско-финансијске послове 1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршена основна школа – I или II степен стручне спреме

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • Пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • фотокопију дипломе/уверења о завршеном основном образовању – I или II степен стручне спреме.

 

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон:

012/222-690.

Оглас биће објављен и на званичној wеб страници Завода за јавно здравље Пожаревац (www.zzjzpo.rs) и  на wеб страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве на оглас доставити поштом или лично на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац, улица Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац - Одсек за опште, правне и техничке послове, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места)“.Пријава се може поднети сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова. Обавезно навести име и презиме.

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуном и неће бити разматране.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Документација неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас.

Одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос на одређено време доноси директор и биће објављена на сајту Завода за јавно здравље Пожаревац.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште, правне и техничке послове Завода за јавно здравље Пожаревац. Подаци се не могу користити у друге сврхе.