Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Број:  1-20/22

Датум: 06.01.2022

           

           

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију  и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 1. На одређено време због повећаног обима посла на период од 3 месеца, за 2 извршиоца на радном месту:

 

СПРЕМАЧ / СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

 

УСЛОВИ:    

 • завршена основна школа.

ОПИС ПОСЛОВА:

 • одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавлја здравствена делатност;
 • одржава хигијену у административним просторијама;
 • одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;
 • чисти, дезинфикује и спрема болесничке собе, оделјење за терапије, лекарске ординације, амбулантне просторије, холове, лифтове и степениште
 • чисти и дезинфикује кваке на вратима, врата, подове, зидове, прозоре, чесме, огледала, кревете, радијаторе, зидне лампе, лустере, ноћне ормариће и сав други запрлјани инвентар по просторијама које спрема (гуске, лопате и др.),
 • дезинфикује и чисти купатила, санитарне уређаје и тоалет по упутима медицинске сестре,
 • чисти и дезинфикује лабораторијско посуђе,
 • пријавлјује уочене кварове и недостатке на објекту, опреми и средствима рада,
 • по упутствима медицинске сестре требује одређену количину чистог веша, предаје прлјав веш на прање и води евиденцију о томе,
 • ради на изношењу и депоновању разврстаног комуналног, медицинског и инфективног отпада са оделјења у складу са прописима,
 • ради и друге послове из делокруга свога рада по налогу медицинске сестре/техничара на интензивној нези нивоа 2-главној сестри/главном техничару оделјења и медицинске сестре/техничара на осталим болничким оделјењима-главној сестри/главном техничару оделјења.
 • обавлја и друге послове по налогу директора Болнице,

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до дана 14.01.2022.године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 023/3150402

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.                        

          

в.д. директора:

                                                                                         __________________________

   мр сц. мед. др ЗорицаЋулибрк

 

 

 

 

б) На одређено време због повећаног обима посла на период од 3 месеца, за 1 извршиоца на радном месту:

 

ПОМОЋНИ РАДНИК-У КУХИЊИ

 

УСЛОВИ:

-        основно образовање

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-        припрема намирнице за кување: чисти љушти сецка меље, реже гњечи, цеди пасира, шпикује, траншира, развлачи тесто, бланшира и сличне операције на намирницама.

-        помаже куварима у припреми одређених јела,

-        обликује припремљене намирнице у оброке: порционише готова јела, додаје прилоге, слаже и аранжира припремљене намирнице на тањире и друго посуђе,

-        пере судове и прибор за припрему јелаи за ручавање,

-        разврстава опране судове и прибор и слаже их на предвиђено место,

-        одржава хигијену кухиње: чисти радне површине, одстрањује покварену и загађену храну, износи смеће, чисти кухињу на крају радног времена,

-        одговоран је за транспосрт отпада према прописаним условима на предвиђеној локацији,

-        преноси допремљену робу од добављача која је намењена, кухињи и ресторану и смешта их на предвиђено место,

-        обавља физичке послове у кухињи и ресторану,

-        обавља и друге послове из своје струке по налогу главног кувара.

-        ради и друге послове по налогу директора Болнице.

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до дана 14.01.2022.године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.