ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

02-бр. 18/2

06.01.2022. год.

Т р с т е н и к

 

            На основу Дописа Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021. године о прудужењу Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа, члана  192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), у даљем тексту: Закон, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), Кадровског плана за Дом здравља „Др Сава Станојевић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 13.12.2019. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа 02-бр. 18/1 од 06.01.2022. године, в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            I  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребу за заснивањем радног односа, за рад на одређено време, у трајању најдуже до 3 месеца, са пуним радним временом, због привремено повећаног обима посла, на пословима:

 

 

  1. У Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, Одељење за техничке послове

 

  • спремачица .......... 1 извршилац

 

Опис послова:

             -одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност,

             -одржава хигијену у административним просторијама,

             -одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе,

              -обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

 

                  Стручна спрема/образовање:

- основно образовање

 

                   Услови за пријем у радни однос кандидата су:

-основно образовање.

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању.

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

           

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

 

            Контакт телефон: 037/714-150.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.