Апотеке Косовка Митровица

На основу члана 7-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. Гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020- Aнекс I), у складу са кадровским  планом Aпотеке Косовака Митровица бр. 112-01-114/2021-02 од 08.02.2021.године, у складу са сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-01-1482/2021-02 од 30. децембра 2021. године а на предлог Министарства здравља и члана 22. Статута Апотеке Косовска  Митровица и Одлуке број 1 од 04.01.2022. године Директор расписује:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Радно место  (1) фармацеутски техничар на неодређено време, са пуним радним временом

 

Услови за обављање послова: ССС-Средња фармацеутска школа, три године радног искуства , лиценца за рад, положен стручни испит и знање рада на рачунару.

Опис радног места: Под контролом фармацеута издаје галенске и друге лекове благог дејства, врши дефектирање лекова, води рачуна о лековима са ограничаним роком употребе, као и о правилном чувању  и третману лекова и осталог материјала (влага, светлост, температура, посебан третман запаљивог материјала  итд). Врши пријем лекова, медицинских средстава и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему. Издаје дијететске препарате и лекове који се издају без лекарског рецепата, уз надзор фармацеута. Одговоран је за своје стручно усавршавање и даје стручне  информације из домена свог образовања . Правилно одлаже фармацеутски отпад. Није самосталан у раду и одговоран је шефу апотеке и помоћнику директора за фармацеутску делатност.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњености наведених услова подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.
  • Копију дипломе о завршеној школи –фармацеутски техничар; 
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Копију уверења о положеном стручном испиту;
  • Копију лиценце/решења о лиценци од лекарске коморе Србије;
  • Доказ о радном искуству.

Пријаве на оглас доставити на адресу Апотеке Косовка Митровица, ул. Ловћенска 20, Косовска Митровица .

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије, Националне службе за запошљавање, и на огласној табли Апотеке Косовска Митровица. Кандидати који испуњавају услове огласа, биће позвани на разговор ради пружања  додатних информација. Одлука о избору кандидата, биће донета најкасније 30 дана  од дана објављивања конкурса, иста ће бити објављена на огласној табли Апотеке Косовска Митровица улица Ловћенска број 20. Изабрани кандидат биће обавештен и телефонским путем.

Пре заснивања радног односа  изабрани кандидат је дужан да достави уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд), не старије од 6 месеци,  уверење о (не)кажњавању (издаје полицијска управа), не старије од 6 месеци.  Пријавом на оглас кандидат, даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ВД Директора Апотеке Косовка Митровица

др Љиљана Делибашић