Дом здравља Лајковац

На основу члана 7. И 8. Посебног колективног уговора здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина јединица локалне самоуправе( ,,Сл. Гласник РС'' р.96/2019 и 56/2020- Анекс 1) и одлуке  вд директора Дом здравља Лајковац о расписивању огласа Дом здравља Лајковац расписује

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ

 

Расписује олас за пријем у радни однос на одређено време – до повратка доктора медицине  са специјализације , са пуним радним временом за:

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР: 2 ИЗВРШИЛАЦА – Служба за здравствену заштиту одраслих становника и хмп

 

Опис послова према Правилнику о оранизацији и систематизацији послова Дом здравља Лајковац

Услови за заснивање радног односа:

А) Стручна спрема/образовање – високо образовање VII степен стучне спреме медицински факултет

Положен стучни испит за звање доктора медицине

Лиценца

Својеручно потписану молбу за пријем ,биографију са адресом становања ,контакт телефон

Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

Оверену фотокопију о положеном стучном испиту за доктора медицине

Фотокопију личне карте

Извод из матичне књиге рођених

 

 

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати  на адресу поштом,  – Дом здравља Лајковац  ул Светог Саве бр 5   14224  Лајковца  радним данима од  07-15 часова са назнаком на коверти  ,, Конкурс за запошљење ,,

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана, од дана објављивања на Сајту Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли Националне службе за запошљавање.

На благовремене и неисправне пријаве неће се разматрати.

Решењем вд директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати на основу обављеног разговора- интервјуа са њима.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси вд директор, на основу извештаја Комисије, у року од 30 дана, од дана истека рока за подношење пријава кандидата.

За све информације можете се обратити на телефон 014/ 3431237

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

 

вд директор

др Јована Радовановић