Дом здравља Свилајнац

Здравствена установа Дом здравља Свилајнац, ул.Краља Петра Првог бр.47, 35210 Свилајнац, на основу члана 7. тачка 1. став 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (*Службени гласник РС* бр. 96/2019 и 58/2020), члана 23.Статута ДЗ Свилајнац, Правилника о организацији и систематизацији послова у ДЗ Свилајнац, Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Свилајнац и Сагласности Министарства здравља број: 112-01-1482/2021-02, Одлуком В.д.директора бр.07/22  од  10.01.2022. године, р а с п и с у ј е

 

 

Ј А В Н И      О Г Л А С

за пријем у радни однос на  неодређено време  

 

једног (1) извршиоца са пуним радним временом на  пословима :

 

СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА у којима се пружају здравствене услуге

 

--Услови за заснивање радног односа јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (*Службени гласник РС* бр.24/2005...113/2017) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Свилајнац.

- Стручна спрема/образовање кандидата: основно осмогодишње образовање.

 

--Опис послова  из Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Свилајнац, објављеног на сајту ДЗ Свилајнац  http:/dzsvilajnac.com/ :

 

- одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

- одржава хигијену у административним просторијама;

- одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

- избацује смећа из просторија на одговарајуће место за одлагање.

- обавља и послове на уређењу дворишта Дома здравља.

- када по потреби обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, врши одабирање и селекцију рубља пре и после прања, слагање рубља, сортирање рубља и мање крпљење рубља. Рукује машином за прање веша, по завршеном прању веша исти суши. Стара се о одржавању хигијене у перионици и помоћним просторијама

-Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: кратку биографију, са адресом и контакт телефономоверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању.

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

           

- Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 47, 35210 Свилајнац. Контакт телефон: 035/ 321 105.

 

-Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити В.д. директор Дома здравља Свилајнац.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

Дом здравља Свилајнац

Др мед.Валентина Ђорђевић с.р.

В.д.директор