Дом здравља „Стари град“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2021. годину број 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021. године и Дописа Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 26.08.2021. године о прудужењу Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа, в.д. директора Дома здравља „Стари град“  расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

 

           Назив посла:

 

- Лабораторијски техничар - 2 извршиоца

           

            Опис посла:

            врши узорковање биолошког материјала у дому здравља и на терену, припрема узорке, реагенсе и обавља  испитивања; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију и евиденције; врши означавање и разврставање узорака, региструје узорке у протокол, заводи резултате анализа и преписује их у формуларе за издавање резултата по потреби; одговара за поштовање процедура за рад;  послове обавља под стручним надзором фармацеута или специјалисте за медицинску биохемију; обавља пријем пацијената по потреби; користи службено возило за рад на терену по потреби; формира радни распоред  у интегрисаном здравственом информационом систему наплаћује партиципацију; придржава се мера заштите на раду;  фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РФЗО-у у складу са номенклатуром; исправља накнадно оспорене фактурисане услуге, настале личном грешком приликом уноса;  обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Услови:

 

     Стручна спрема/образовање:

  • средње образовање

 

Додатна знања / испити /искуство:

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • познавање рада на рачунару
  • најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара;

 

     Начин заснивања радног односа: на одређено време

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

  • пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
  • копија сведочанства средњег образовања;
  • копија уверења о положеном стручном испиту;
  • копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 17.01.2022. године.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – лабораторијски техничар“.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

др Весна Књегињић

в. д. директора

 

Доставити:

- Министарству здравља РС

- Националној служби за запошљавање

- Огласна табла Дома здравља „Стари град“

- Одељењу за правне и кадровске послове

- Писарници