Дом здравља „Стари град“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2021. годину број 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021. године и Дописа Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 26.08.2021. године о прудужењу Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа, в.д. директора Дома здравља „Стари град“  расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

 

           Назив посла:

 

- Зубни техничар 

           

            Опис посла: израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију и евиденције; припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада; сарађује са доктором стоматолигије у изради и адаптацији протетске надокнаде; репарише протетску надокнаду, израђује радне и студијске моделе на основу функционалних и других отисака; врши моделирање протеза;  обавља топљење, ливење, обраду и полирање и друге поступке при изради одговарујућег рада; израђује мобилне протетске радове за децу;  обавља обраду и полирање и друге поступке при изради одговарујућег рада; врши евиденцију пријема и тока извођења радова и доставља одговарајуће извештаје; израда мобилних протетских радова од акрилата; чува и одржава инструменте, машине и друге уређаје, на завршетку радног времена, искључује све електричне апарате и затвара доток воде до уређаја; ради према усвојеној стручној методологији; за свој рад одговоран је стоматологу са којим непосредно сарађује, обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Услови:

     Стручна спрема/образовање:

  • средње образовање

 

Додатна знања / испити /искуство:

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у звању зубног техничара;
  • познавање рада на рачунару.

 

- пожељно искуство рада на ортодонцији

 

     Начин заснивања радног односа: на одређено време

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

  • пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
  • копија сведочанства средњег образовања;
  • копија уверења о положеном стручном испиту;
  • копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 17.01.2022. године.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – зубни техничар“.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

др Весна Књегињић

в. д. директора

 

Доставити:

- Министарству здравља РС

- Националној служби за запошљавање

- Огласна табла Дома здравља „Стари град“

- Одељењу за правне и кадровске послове

- Писарници