Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана чл. 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС бр. 96/19 и 58/20), као и чл. 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, а према потреби посла и организације рада у Заводу и у складу са Кадровским планом Министарства здравља, дел. бр. 112-01-607/2019-02 од 22.10.2019. године, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 56 oд 10.01.2022. године, расписује се

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

на радном месту:

1.Доктор медицине изабрани лекар у Служби опште медицине, 1 извршилац, на период ангажовања до 3 (три) месеца

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

-познавање рада на рачунару.

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-пријаву на оглас са кратком биографијом,адресом становања, контакт телефоном и по могућтству електронску адресу

-фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне   коморе  (или решење  

  о  упису у именик надлежне  коморе)

-очитану личну карту

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места и то:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију (у папирном и електронском облику); организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање студената на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и и остварује сарадњу са другим здравственим установама које се баве сличном и/или истом здравственом проблематиком и кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима;организује и спроводи прописане превентивне, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала у складу са законом; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности; збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти;по потреби дежура у Стационару Завода; исправља оспорења електронске фактуре у својој области рада; учествује у процесу акредитације и примењује утврђене процедуре у раду; примењује прописане мере и утврђене процедуре за безбедан и здрав рад; обавезан/а је да прати нова достигнућа из своје струке и да се усавршава кроз све видове стручног усавршавања; учествује у раду стручних органа, комисија или других радних тела и тимова;обавља послове којима је непосредно задужен  ради спровођења прописа;по потреби обавља и друге послове у оквиру своје струке, знања и способности стечених радом или едукацијама, по налогу начелника Службе, помоћника директорa за медицинске послове или директора Завода којима одговара за свој рад (по налогу руководилаца којима одговара за свој рад у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Заводу).

 

2.Медицинска сестра/техничар у амбуланти у Служби опште медицине – 1 извршилац, на период ангажовања до 3 (три) месеца       

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

Стручна спрема / образовање

 - средње образовање, медицинска школа, општи смер

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места и то:

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију (у папирном и електронском облику);у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; правилно одлаже медицински отпад;исправља оспорења електронске фактуре у својој области рада;учествује у процесу акредитације и примењује утврђене процедуре у раду; примењује прописане мере и утврђене процедуре за безбедан и здрав рад;  обавезан/а је да прати нова достигнућа из своје струке и да се усавршава кроз све видове стручног усавршавања; учествује у раду стручних органа, комисија или других радних тела и тимова;обавља послове којима је непосредно задужен  ради спровођења прописа; по потреби обавља и друге послове у оквиру своје струке, знања и способности стечених радом или едукацијама, по налогу одговорне сестре и начелника Службе, главне сестре, помоћника директора за медицинске послове или директора Завода, којима одговара за свој рад (по налогу руководилаца којима одговара за свој рад у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Заводу).

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, наведеном адресом становања, контакт телефоном и по могућству електронском адресом

- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми која се захтева огласом

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решење  

  о  упису у именик надлежне  коморе)

- очитану личну карту

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)                

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет сраници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа). Завод задржава право  да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

др Марија Обрадовић