Дом здравља Сечањ

На основу чланова 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. (“Службени гласник” РС бр. 96/19 и 58/2020), те чланова 6.-8. Колективног уговора Дома здравља Сечањ 933/1 од 28.10.2021.године, а у складу са Кадровским планом расписује се

 

ОГЛАС
за запослење

 

 1. 1. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Број извршилаца: 1 (један)

Врста радног односа: радни однос на одређено време до повратка запосленог са боловања

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

 

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 1. диплому о завршеном VI степену стручне спреме,
 2. положен стручни испит,
 3. упис у именик Kоморе,
 4. лекарски преглед за рад у зони јонизујућих зрачења

Заинтересовани кандидати који конкуришу подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте,
 • Фотокопију дипломе о завршеном VI стручне спреме,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Kоморе,
 • Уверење о држављанству,
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • Доказ о имунизацији Хепатитис Б

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

 


в.д. директора

др Шешлија Јасмина