Општа болница Пирот

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 32/Р  од  11.01.2022. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до три месеца због повећаног обима посла за следеће радно место:

 

  1. Инжењер инвенстиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме

 - за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове - 1 извршилац

 

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

Стручна спрема/ образовање

високо образовање:

- на основним академским студијама из техничке области – електротехничке струке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама из техничке области – електротехничке струке у трајању од најмање четри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/радно искуство:

- знање рада на рачунару;

- положен стручни испит,  најмање три године радног искуства у струци;

- поседовање лиценце за пројектовање и извођење електроенергетских инсталација ниског и средњег напона ( 350 и 450 ).

Опис посла:

            Врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација,техничких система и припрема предлог радова; организује и усмерава израду техничке документације; организује и прати извођење радова и поправки на текућем одржавању објеката, инсталација и опреме; припрема предлоге планова инвестиционог одржавања; припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објеката, опреме и инсталације; организује припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију; припрема техничке спецификације за набавке; анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и  припрема мере у вези са инвестиционим одржавањем; спроводи стручне анализе и предлаже мере за развој делатности, обавља стручну анализу и израђује извештаје; прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током дневног рада; рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава их током редовног-дневног рада у делу електро инсталација; води групу радника са којим заједнички ради на управљању, руковању или одржавању техничким системима, инсталацијама, немедицинској и медицинској опреми. Одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацијама; анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова; предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова; прима позиве и захтеве за поправком неисправне медицинске опреме и медицинских апарата; спроводи расположиве мере за отклањање истих од стране запошљених , а ако то није могуће ангажује екстерне сервисере у складу са Процедурама установе и верификује њихове сервисне извештаје; врши превентивни преглед медицинских апарата и опреме; води рачуна о роковима обавезних техничких прегледа апарата у складу са Законом и важећим Процедурама установе, стара се о редовном одржавању медицинских апарата и њиховој исправности, обавља  друге стручне послове одржавања из своје струке, као и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима; припрема предлоге техничких спецификација, калкулација, процедура, алгоритама, докумената, извештаја на основу дефинисаног пројектног задатка; требује и раздужује матерјал, алат, неисправне демонтиране делове и документацију; припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција; обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима; одговоран је начелнику службе, а за свој стручни рад лично је одговоран.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију личне карте,
  • фотокопију дипломе о завршеном факултету,
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • фотокопију лиценце,
  • доказ о радном искуству (уговор о раду, радна књижица)
  • доказ, односно изјава о познавању рада на рачунару.

 

 Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић