Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  133                         од   12.01.2022 .год., Здравствени центар расписује

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

 

                 ОЈ Општа болница Пријепоље

                 

  1. 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............... 1 извршилац

                 

                ОЈ Општа болница Ужице

 

                  1.Помоћни радник .................................................................................................. 1 извршилац 

                           

 

               

              Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место  медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место помоћни радник- II степен стручне спреме ,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о положеном стучном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић