ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 93/1 од 12.01.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време до 3 месеца, са пуним радним временом и пробним радом у трајању до 1 месец:

 

  • Један (1) извршиоцСПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТЕНЕ УСЛУГЕ II у Одсеку одржавања хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове  

 

Опис посла:

  • пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље Института,
  • суши и пегла веш и одећу,
  • врши обележавање рубља и његово крпљење,
  • чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне просторије вешераја,
  • требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће,
  • води евиденцију о утрошку детерџената и других средстава за прање,
  • ради и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца,
  • за свој рад одговара непосредном руководиоцу.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Да поседује завршену основну школу

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној основној школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем  спремачице на одређено време до 3 месеца“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић